In de praktijk blijkt dat de afkoppeling van hemel- en afvalwater op private percelen niet altijd correct wordt uitgevoerd. Een correcte afkoppeling is nochtans noodzakelijk om de zuiveringsefficiëntie van de rioolwaterzuiveringsinstallaties te verbeteren en om wateroverlast te voorkomen.
Daarom is voortaan een keuring van uw private waterafvoer noodzakelijk.

In de praktijk betekent dit dat we nagaan of uw waterafvoer voldoet aan de verplichtingen die opgelegd worden in uw stedenbouwkundige vergunning, de Vlarem II wetgeving en andere relevante voorschriften.

 

Wetgeving

Vanaf 1 juli 2011 is keuring van de private waterafvoer verplicht in
volgende gevallen:

 • bij nieuwbouw of ingrijpende verbouwingen 
 • bij (her)aansluiting op de openbare riolering, gracht of IBA
 • bij (her)aansluiting op de openbare riolering wanneer in uw straat een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangeleg
 

Wat wordt er gekeurd?

 • correcte scheiding van het private afval- en regenwatercircuit
 • correcte aansluiting van toestellen (toilet, bad, ...)
 • materiaal (en inhoud) van onderdelen zoals hemelwaterput, vetafscheider, septische put
 • afvoer van hemelwater verharde oppervlaktes
 • infiltratie- en drainagevoorzieningen
 

Uw keuring in praktijk

 • U vraagt uw keuring aan.
 • De keuring kan pas gebeuren op het moment dat uw waterafvoersysteem volledig is aangelegd.
 • Op het moment van keuring moeten volgende documenten aanwezig zijn:
 • o goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning, wanneer van toepassing
  o uitvoeringsplan van de private waterafvoer (of schets van de afwatering) en waar van toepassing (nieuwbouw) bouwplan met rioleringsplan
  o eventueel facturen van de gebruikte onderdelen
  o eventueel foto's van de private waterafvoer (het controleren gebeurt vlotter als duidelijk is waar alle leidingen  liggen) of van onderdelen ervan
 • De keurder komt op het afgesproken moment langs om de documenten na te kijken en uw riolering te controleren. Vergewis u er van dat uw afwateringssysteem "keurbaar is. Open beide aansluitputjes op de perceelsgrens en kijk of er geen verstopping is. Indien dit het geval is kan de keuring niet plaatsvinden. U laat in dat geval het probleem oplossen alvorens de keuring  te laten uitvoeren. Het zal u de kosten van een herkeuring voor dit probleem besparen
 

Verloop keuring

1.
Aan de hand van de door u toegezonden foto's, plannen en documenten kunnen wij uitmaken welke de vereiste rioleringsonderdelen met betrekking tot uw perceel zijn.

2.
Aan de hand van een aantal testen ter plaatse kunnen wij uitsluitsel krijgen of het stelsel correct verbonden is. Wij gaan na of het stelsel volledig of optimaal gescheiden is zoals opgelegd door de wetgeving.

3.
STEL: het stelsel is correct verbonden en gescheiden zoals opgelegd door de wetgeving: u ontvangt een conformiteitsattest. Dit attest is nodig om een aansluiting op het openbaar afwateringssysteem te kunnen krijgen.
Tevens ontvangt u een opsomming van aandachtspunten die niet tot afkeur geleid hebben , doch die belangrijk zijn om in acht te nemen om de vooropgestelde levensduur van het stelsel te kunnen waarborgen.

4.
STEL: uit de testen blijkt dat het stelsel niet correct verbonden en niet gescheiden is zoals opgelegd door de wetgeving. Wij leveren een non-conformiteitentabel af. Daarin staat een opsomming van de vastgestelde gebreken die tot afkeuring geleid hebben. In zulk geval dient u het systeem aan te passen zodat het wel voldoet. Er dient dan een herkeuring plaats te vinden om de conformiteit van het stelsel alsnog vast te stellen. U dient hiervoor een herkeuring aan te vragen na herstel van de inbreuken. Tevens ontvangt u een opsomming van aandachtspunten die niet tot afkeur geleid hebben, doch die belangrijk zijn om in acht te nemen om de vooropgestelde levensduur van het stelsel te kunnen waarborgen