Verkavelingen

Wanneer men een perceel grond gaat opdelen in twee of meer kavels, waarvan er minstens één bestemd is voor verkoop, verhuur voor meer dan negen jaar, het vestigen van een erfpacht of opstalrecht, voor woningbouw of voor het plaatsen van een vaste of verplaatsbare inrichting die voor bewoning gebruikt zou kunnen worden, dient men een verkavelingsvergunning aan te vragen. Kortweg gezegd is verkavelen het opdelen van één of meerdere percelen grond in kleinere loten of kavels die voor het bouwen van een woning of constructie in aanmerking komen. Dit geldt dus ook voor gebieden die verkaveld kunnen worden voor de bouw of aanleg van industriële, ambachtelijke of commerciële gebouwen, constructies of terreinen.

Samen met ons kan bestudeerd worden of uw eigendom potentieel heeft voor verdere ontwikkeling. Indien de haalbaarheidstudie positief is, kan een dossier opgesteld worden dat ingediend wordt bij de bevoegde administraties.

Het samenstellen en opvolgen van een dergelijk dossier kan door ons gebeuren. U kan immers vertrouwen op de ervaring en deskundigheid van ons bureel in de vele vakdomeinen die nodig zijn bij het samenstellen en opvolgen van dergelijke dossiers. Gaande van de gespecialiseerde technische uitwerking van het verkavelingsplan, de uitwerking van het wegenis- en rioleringsdossier, tot de toepassing van de stedenbouwkundige regelgeving en de juridische ondersteuning bij het opleveren van de verschillende kavels. De afhandeling en opvolging kan u van A tot Z toevertrouwen aan ons kantoor.

Informeer vrijblijvend naar mijn interessante formules om de ontwikkelingskost voor u als verkavelaar zo laag mogelijk te houden. NORMAAL ZIJN ER GEEN KOSTEN VOOR DE VERKAVELAAR;  De maximalisatie van uw rendement vormt immers mijn hoofdtaak bij het ontwikkelen van uw gronden.

Dossiersamenstelling

De samenstelling van een goed en volledig verkavelingsdossier dat tevens goede slaagkansen heeft, is niet eenvoudig. De gewijzigde stedenbouwwetgeving (september 2009) zorgt er daarbovenop voor dat een aantal procedures en administratieve formaliteiten anders dienen te gebeuren. Een gedegen kennis van wetgeving, ontwerpnormen, beoordelingscriteria, … maken dat uw dossier in handen van mijn bureau een optimale start kent.

Verkavelingsplan

Het ontwerpen van een goed en evenwichtig verkavelingsplan vormt een intensief proces waarbij het evenwicht tussen winstmaximalisatie en ruimtelijke draagkracht gevonden dient te worden. Inventieve oplossingen waarbij op een kwalitatieve manier gewoond kan worden op beperkte ruimte kunnen de slaagkansen van uw project vergroten. Voorbeelden hiervan zijn onder meer meergezinswoningen (appartementen), kangoeroewoningen, gebruik van ondergrondse parkeerplaatsen, …

Van A tot Z

Vanaf het opmeten van de terreinen tot en met de realisatie van de wegbaan, de landmeter vormt de drijvende kracht achter uw project!

Landmeter of Ontwikkelingsmaatschappij?

Het is van belang te onderstrepen dat indien u zelf als verkavelaar optreedt en het ontwikkelen van de verkaveling in handen geeft van uw landmeter, het rendement voor u als verkavelaar het grootst is. U kan ook opteren om uw projectgrond te verkopen aan een ontwikkelingsmaatschappij. Samen met de landmeter kan bestudeerd worden wat de beste optie is.

Meerdere eigenaars

Indien het projectgebied toebehoort aan meerdere eigenaars, kunnen de nodige overeenkomsten opgesteld worden om onderlinge afspraken vast te leggen. Zo kan u met meerdere eigenaars samen één groep vormen om meerdere terreinen samen te ontwikkelen. Goede afspraken en onderhandelingen voordat het project van start gaat, zorgen voor een feilloze afhandeling waarbij elke partij weet wat haar rechten en plichten zijn.